คุยกับนายก

นายสานวุธ สุคำภา
( นายกเทศมนตรี )

วิสัยทัศน์: ตำบลที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาสตรีและครอบครัว มุ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุข

การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นำสู่สังคมการพัฒนาที่ยั่งยืน

คลิปวีดีโอ

โครงการท่องเที่ยวสนุกสุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิปวีดีโอทั้งหมด