คุยกับนายก

กระผม นายสานวุธ สุคำภา นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน และคณะผู้บริหาร รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองแคน ที่ให้โอกาสกระผมและคณะเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลหนองแคน และกระผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแคนในด้าน ต่าง ๆ

เพื่อนำพาเทศบาลตำบลหนองแคนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จะบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุดกำลังความสามารถที่มีอยู่ เพื่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สร้างเสถียรภาพให้กับองค์กร ยึดหลักความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ท้ายนี้กระผม ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแคนทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง ประสบผลสำเร็จทุกประการ

นายสานวุธ สุคำภา(โทร 084 510 7096)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน

คุยกับนายก

ชื่อ (ต้องการ)

อีเมล์ (ต้องการ)

หัวข้อ (ต้องการ)

ข้อความ (ต้องการ)