คุยกับปลัด

กราบเรียน พี่น้องประชาชนตำบลหนองแคนที่เคารพรัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม..

 

คุยกับปลัด

ชื่อ (ต้องการ)

อีเมล์ (ต้องการ)

หัวข้อ (ต้องการ)

ข้อความ (ต้องการ)