เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 2,6 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 1,4,5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
photo เยี่ยมผู้กักตัว 14 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ร้องเรียนง่ายๆ ผ่านไลน์ ตามนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
photo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15]
photo โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
photo ขอความอนุเคราะห์ประสาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนสำรวจข้อมูล ผู้ด้อยโอกาสที่มีความที่เสียงสูงหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลหนองแคน ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานผลแผน-ปปช.รอบ6 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานผลแผน-ปปช-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหนองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการออนไลน์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 2