messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รูปสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลหนองแคน เทศบาลตำบลหนองแคน ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน เป็น เทศบาลตำบลหนองแคน เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลหนองแคน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 85 ตารางกิโลเมตร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 172 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 642 กิโลเมตร
หมู่บ้านในตำบลหนองแคน ประกอบด้วย
1. บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 ผู้นำชุมชน นายเรืองศรี เชื้อวังคำ 2. บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ผู้นำชุมชน นายจำนง เชื้อคำจันทร์ (กำนันตำบลหนองแคน) 3. บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ผู้นำชุมชน นายสรร แสนสุภา 4. บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 ผู้นำชุมชน นายบัวลี ไชยบัน 5. บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 ผู้นำชุมชน นายฉัตรนภักดิ์ ธณเดชภูนาถ 6. บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 ผู้นำชุมชน นายบุญถอม สุคำภา 7. บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 ผู้นำชุมชน นายนิว สีดา ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร (ณ มีนาคม 2559)
ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร (ณ มีนาคม 2559)
พื้นที่ จำนวนครัวเรือน(หลังคาเรือน) ประชากร ชาย(คน) หญิง(คน) หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลืองดง 278 496 531 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน 240 414 401 หมู่ที่ 3 บ้านโพนไฮ 138 278 280 หมู่ที่ 4 บ้านก้านเหลืองดง 287 495 500 หมู่ที่ 5 บ้านก้านเหลืองดง 153 284 271 หมู่ที่ 6 บ้านบางทรายพัฒนา 234 440 466 หมู่ที่ 7 บ้านโคกยาว 97 181 166 รวม 1,427 2,588 2,615