ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองแคน เป็นรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง