ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง