กองคลัง

นางสาววาสนา คำมุงคุณ
MS. WASSANA KAMMUNGKOON
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศิรประภา สาธุชาติ
MS. SIRAPRAPA SATHUCHART
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายชัชวาลย์ สุคำภา
MR. CHATCHAWAN SUKHAMPA
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล