กองช่าง

นายนิรุตติ ตระดวงดี
MR. NIROOTTI TRADUANGDEE
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธวัชชัย สุคำภา
MR. THAWATCHAI SUKHAMPA
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวกัลยรัตน์ พนมเสริฐ
MS. KANYARAT PANOMSERT
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอาคม บุญคำ
MR. ARKHOM BOONKHAM
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพงษ์ศธร แคลลา
MR. PONGSATHORN KALLA
พนักงานจ้างเหมาบริการ