กองวิชาการและแผนงาน

นางสาวกัลย์ณภัส สุพร
MS. KANNAPAT SUPHORN
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสาวศิริวัฒน์ พุฒพันธุ์

นางสาวศิริวัฒน์  พุฒพันธุ์
MISS SIRIWAT  POOTPAN
นิติกรชำนาญการ

นายธนวัฒน์ คำมุงคุณ
MR. THANAWAT KHAMMUNGKOON
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ