กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายไพทูล จันทร
MR. PAITOON CHANTHORN
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจุฑาทิพย์ เหง้าโอสา
MS. JUTHATIP NGAOOSA
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชื้น เชื้อคำจันทร์
MR. CHUEN CHUEAKHAMCHAN
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายตาว เชื้อคำจันทร์
MR. TAO CHUEAKHAMCHAN
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสฤทธิ์ เชื้อคำจันทร์
MR. SARIT CHUEAKHAMCHAN
พนักงานจ้างเหมาบริการ