ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลหนองแคน

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลหนองแคน ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน เป็น เทศบาลตำบลหนองแคน เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546

เทศบาลตำบลหนองแคน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 85 ตารางกิโลเมตร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 172 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 642 กิโลเมตร

หมู่บ้านในตำบลหนองแคน ประกอบด้วย

  1. บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1   ผู้นำชุมชน นายเรืองศรี เชื้อวังคำ
  2. บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2   ผู้นำชุมชน นายจำนง เชื้อคำจันทร์ (กำนันตำบลหนองแคน)
  3. บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3   ผู้นำชุมชน นายสรร แสนสุภา
  4. บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4   ผู้นำชุมชน นายบัวลี ไชยบัน
  5. บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5   ผู้นำชุมชน นายฉัตรนภักดิ์ ธณเดชภูนาถ
  6. บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6   ผู้นำชุมชน นายบุญถอม สุคำภา
  7. บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7   ผู้นำชุมชน นายนิว สีดา

ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร (ณ มีนาคม 2559)

  พื้นที่ จำนวนครัวเรือน(หลังคาเรือน)     ประชากร
 ชาย(คน) หญิง(คน) 
 หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลืองดง 278 491 516
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน 240 409 384
 หมู่ที่ 3 บ้านโพนไฮ 138 268 276
 หมู่ที่ 4 บ้านก้านเหลืองดง 287 501 488
 หมู่ที่ 5 บ้านก้านเหลืองดง 153 272 273
 หมู่ที่ 6 บ้านบางทรายพัฒนา 234 438 458
 หมู่ที่ 7 บ้านโคกยาว 97 169 152
รวม 1,427 2,548 2,547