คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คำขวัญเทศบาล

ผึ้งหลวงคู่บ้าน
ตระการตาผ้าไหมสวย
ห้วยไร่งามตา
อารยธรรมเผ่าภูไท

 

 

วิสัยทัศน์

ตำบลที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาสตรีและครอบครัว
มุ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุข
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
นำสู่สังคมการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

 

พันธกิจ

มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีเทคโนโลยีสมัยใหม่
ใส่ใจในสังคม
ยกย่องชื่นชมการทำความดี