สภาเทศบาลตำบลหนองแคน

นายแดงมา เหง้าโอสา
MR. DAENGMA NGAOOSA
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแคน

นายชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์
MR. CHAIYASIT CHUEAKHAMCHAN
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแคน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน เขต ๑

นายจรัญ สมจิตร
MR. CHARAN SOMCHIT

นายธุระ เชื้อวังคำ
MR. THURA CHUEAWANGKHAM

นายไวพจน์ เชื้อคำจันทร์
MR. WIPOT CHUEAKHAMCHAN

นายวิท วงค์กระโซ่
MR. WIT WONGKRASO

นายศิริโรจน์ ตะดวงดี
MR. SIRIROT TADUANGDEE

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน เขต ๒

นายพิชาติ สุคำภา
MR. PICHART SUKHAMPA

นายสัมผัส เชื้อวังคำ
MR. SAMPAT CHUEAWANGKHAM

นายสุภาพ เชื้อคำจันทร์
MR. SUPHAP CHUEAKHAMCHAN

นายสมเภท สุคำภา
MR. SOMPHET SUKHAMPA

นายมาด ไชยบัน
MR. MAD CHAIYABAN