ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนสำรวจข้อมูล ผู้ด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19)