โครงการอำเภอยิ้ม (อำเภอเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านโคกยาว ตำบลหนองแคน