ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกร่ยวกับการใช้รถยนต์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น…