ภาพกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านก้านเหลืองดง หมู่1,4,5

ประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านก้านเหลืองดง หมู่1,4,5เรื่องการจัดการขยะ/งานสาธารณสุขและความเดือดร้อนของชาวบ้านรับฟังปัญหา ทุกเรื่องร่วมเดินหน้า แก้ปัญหา ชาวบ้าน ด้วยกันทุกฝ่ายตำบลหนองแคนก้าวหน้า

ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านทุกคนที่ให้ความ ร่วมมือในการประชุมขอบคุณผู้นำชุมชน ทุกฝ่ายครับเทศบาลตำบลหนองแคนรพ.สต.หนองแคน