ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ

 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ

 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ

 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ

 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ

 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่3 บ้านโพนไฮ