กองการศึกษา

นางสาวกัลย์ณภัส สุพร
MS. KANNAPAT SUPHORN
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวทัศรี อาจวิชัย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอุไรรัตน์ เหง้าโอสา
MS. URAIRAT NGAOOSA
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านก้านเหลืองดง

นางสาวดอกไม้ เชื้อวังคำ
MS. DOKMAI CHUEAWANGKHAM
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านก้านเหลืองดง

นางสาวนิภารัตน์ สุคำภา
MS. NIPARAT SUKHAMPA
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านก้านเหลืองดง

นางพรรณิกา จิตอามาตย์
MS. PANNIKA CHITAMART
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านหนองแคน

นางสาวรัตติกาล สืบเรือง
MS. RATTIKARN SUEPRUANG
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านหนองแคน

นางกุลจิรา ตะดวงดี
MS. KUNCHIRA TADUANGDEE
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านโพนไฮ

นางสาวคะนึงนิตร วงค์อุคะ
MS. KANUENGNITR WONGUKA
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวดัชนี สาธุชาติ
MS. DATCHANEE SATHUCHART
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฬารัตน์ สุคำภา
MS. CHURARAT SUKHAMPA
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งนภา เรืองสวัสดิ์
MS. RUNGNAPA RUANGSAWAT
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาณี โซ่เมืองแซะ
MS. WANEE SOMUANGSAE
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกมลทิพย์ สมบูรณ์
MS. KAMONTIP SOMBOON
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายบุญไล เชื้อคำจันทร์
MR. BOONLAI CHUEAKHAMCHAN
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก