การบริหารจัดการอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลืองดง

วันอังคารที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. พันจ่าโทปรีดา ลาแสง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ นายไพทูล จันทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองแคน

 

ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ลงพื้นทีติดตามการบริหารจัดการอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลืองดง

 

ซึ่งปัจจุบันจัดอาหารกลางวันโดยปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2523 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พร้อมมอบอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงหน้าผาก เจลล้างมือ และให้คำแนะนำดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)