ภาพกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พาส่วนราชการ พบปะ อปท.พาแลง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พาส่วนราชการ พบปะ อปท.พาแลง 22 กค.62 ณ เทศบาลตำบลดงหลวง