การคัดเยกขยะเปียกในครัวเรือน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น