ประชาสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา(ต่อ)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. คณะทำงานตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลืองดง