ประชาสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. คณะทำงานตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนไฮ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลืองดง