ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญที่ 4/2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญที่ 4/2561
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน