ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลหนองแคน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1,2 พ.ศ. 2561 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแคน