ภาพกิจกรรมประชุมการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม

ประชุมการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (โฮมสเตย์)ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านเหลืองดง22 มิถุนายน 2561

#ก้านเหลืองเรากำลังจะเป็นโฮมสเตย์ ช่วยกันครับ คนล่ะแรง และกำลังใจ