ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ประชาคมระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563

กำหนดการ

ประชาคมระดับหมู่บ้าน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 

วัน/เดือน/ปี หมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ เวลา หมายเหตุ
 12 มีนาคม 2562 บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 ศาลากลางหมู่บ้านโคกยาว 18.30 น. เป็นต้นไป  
 13 มีนาคม 2562 บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโพนไฮ 18.30 น. เป็นต้นไป  
 14 มีนาคม 2562 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

 

บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6

วัดศรีบุญเรือง

 

 

18.30 น. เป็นต้นไป  
15 มีนาคม  2562 บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1

 

บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4

บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5

ศาลาประชาธิปไตย 18.30 น. เป็นต้นไป  

 

หมายเหตุ.-  สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม