ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคนสมัยสามัญ ที่1/2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญ ที่ 1 / 2561 วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน