สำนักปลัด

นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแคน

พันจ่าโทปรีดา ลาแสง
(CPO 2) PREEDA LASAENG
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวิญญา ใจซื่อ
MR. WINYA CHAISUE
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธนาภรณ์ คำมุงคุณ
MS. THANAPHORN KHAMMUNGKOON
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวัฒนา วงค์สินไชย
MR. WATTANA WONGSINCHAI
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าเอกวัชราวุธ คำมุงคุณ
(1 PO) WATCHARAWOOT KHAMMUNGKOON
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

สิบเอก วุฒิกร เชื้อคำจันทร์
(SGT) WUTTIKHORN CHUEAKHAMCHAN
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพวง สาธุชาติ
MR. PUANG SATHUCHART
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพงษ์ศธร แคลลา
MR. PONGSATHORN KALLA
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายแปง เชื้อวังคำ
MR. PAENG CHUEAWANGKHAM
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศศิธร เชื้อคำจันทร์
MS. SASITHORN CHUEAKHAMCHAN
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสราวุธ เหง้าโอสา
MR. SARAWOOT NGAOOSA
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววลัยพร เชื้อวังคำ
MS. WALAIPHORN CHUEAWANGKHAM
พนักงานจ้างเหมาบริการ