ประชาสัมพันธ์ ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด๕ ข้อที่๒๔ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่อนุมัติแล้ว และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวัน และปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เทศบาลตำบลหนองแคนจึงประกาศใช้แผน…