ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

การอุทธรณ์
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราโทษและค่าปรับ
1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิ500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลักได้ไม่เกิน 5 ปี

3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

– ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%

– เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%

– เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%

– เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 5%

– เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด