ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลหนองแคน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ โดยให้องค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานพัสดุ ได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓
และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ๔(๒) ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป…