ประชาสัมพันธ์และบรรยายกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน