ประชาสัมพันธ์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว