ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู โฮมสเตย์ อ.หนองสูง

ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู โฮมสเตย์ อ.หนองสูง ทีมผู้นำชุมชนก้านเหลืองดง”มาดีเจ๋อ เมอคึดฮอด ฅนภูไท”ซ่อยเดียวเด้อ พี่น้องบ้านเฮ๋า

« 1 ของ 2 »