ประชาสัมพันธ์ เที่ยววิถีชุมชน ยลเมืองมุก สุขสองฝั่งโขง

เที่ยววิถีชุมชน ยลเมืองมุก สุขสองฝั่งโขง

๓๑ กรกฏาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร