ประชาสัมพันธ์ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชุมประจำเดือนกองการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา15.30 น. พันจ่าโทปรีดา ลาแสง หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชุมประจำเดือนกองการศึกษา โดยมี คณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองแคนทุกแห่งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน