ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สภาเด็กและเยาวชนต.ดูกอึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด

รับเชิญให้เป็นวิทยากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สภาเด็กและเยาวชนต.ดูกอึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ
ณ อบต.บ้านโคก อ.เมืองท่านมาเราดีใจ ต้อนรับอบอุ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันและกัน