messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม

วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม
ที่ตั้งวัด วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 113 บ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินซึ่กรุงเทพมหานครงวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดที่ดินนายชาตรี สมบูรณ์ ทิศใต้จรดถนนทาง หลวง ทิศตะวันออกติดที่ดินนายคำเพียร เชื้อคำจันทร์ ทิศตะวันตกติดถนน สปก. และโรงเรียนบ้านโพนไฮ ประวัติวัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม ได้รับประกาศตั้งวัดในพุทธศาสนา เมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2553 โดยมีคณะกรรมการผู้เริ่มในการสร้างวัดแห่งนี้ ได้แก่ ฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์ทองใบ จรณขมฺโม จากวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร พระอธิการหวา ยโสธโร ผู้เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในอดีตฝ่ายคฤหัสถ์ นายสุพร วงศ์กระโซ่ อดีตผู้ใหญ่บ้านโพนไฮ พร้อมชาวบ้านโพนไฮและชาวกรุงเทพมหานครร่วมกันสร้าง
วัดโพธิ์ศรีแก้ว


วัดศรีแก้ว
วัดโพธิ์ศรีแก้วเป็นวัดระดับวัดชุมชน เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นศูนย์กลางดำลงพุทธศาสนา ให้บริการชาวพุทธในเขตที่ตั้งพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลืองดง,หมู่ที่ 4 บ้านก้านเหลืองดง,หมู่ที่ 5 บ้านก้านเหลืองดง เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมแก่เยาวชน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็นสถานธรรมประกอบกิจร่วมกันของชุมชน เป็นศูนย์รวมใจ จัดเทศกาลงานต่างๆ ของชุมชน เป็นที่ประชุมชนของหน่วยงานข้าราชการต่างๆ ส่งเสริมสืบประเพณีวัฒธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

วัดภูถ้ำพระ บ้านโพนไฮ

วัดภูตาฤาษี