messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box สภาเทศบาลตำบลหนองแคน
นายแดงมา เหง้าโอสา
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 094-3862154
นายชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 080-3066890
นายไวพจน์ เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 092-4028105
นายศรัญย์ ไชยเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 061-1392128
นายธีรวัฒน์ สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 083-5298003
นายสมัย เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 096-9313168
นายมาด ไชยบัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 061-9953760
นายยศศักดิ์ สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 080-4102574
นายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 080-0041739
นางสาวบางแสน สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 064-5023118
นางสุรีรัตน์ บัวสุก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 086-0520009
นายธุระ เชื้อวังคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 083-9676424