messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 084-0422896
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 093-6399547
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-6399547
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-6569805
นายนิรุตติ ตระดวงดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -087-2335514
นางประไพ คำมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 088-3297609
นางสาวกัลย์ณภัส สุพร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 095-5271132
นางสาวทัศรี อาจวิชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-8626549